Statut Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskie Experto Pro Bono

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Fundatora Patryka Dobromilskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Przybysza w kancelarii notarialnej w Zamościu, ul Nowy Rynek 3, w dniu 12.06.2016 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Zamość

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Świadczenie nieodpłatnej informacji prawnej.
 2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie prawa.
 3. Współpraca z samorządami zawodów prawniczych.
 4. Organizacja konferencji naukowych, seminariów, kursów, szkoleń, wykładów mających na celu edukację prawną społeczeństwa.
 5. Rozpowszechnianie wiedzy o zawodach prawniczych i kulturze prawnej.
 6. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej objętych celami statutowymi.
 7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 9. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej.
 11. Wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów.
 12. Monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania.
 13. Pomoc dzieciom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc w zakresie zdobywania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do podjęcia pracy.
 14. Organizacja zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Prowadzenie akcji informacyjnych.
 16. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy legislacji.
 17. Działania na rzecz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, upowszechniania wiedzy z tego zakresu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Umacnianie praworządności chroniąc prawa i wolności człowieka i obywatela,
 • Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 • Realizacja projektów podnoszących kluczowe kompetencje, właściwe postawy oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy,
 • Realizacja projektów edukacyjnych, wychowawczych oraz społecznych aktywizujących do działań wolontariackich,
 • Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa,
 • Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu zachowań społecznie akceptowalnych,
 • Upowszechnienie sportu jako alternatywy dla używek,
 • Rozwój pasji i talentu dzieci i młodzieży,
 • Upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej,
 • Realizacja projektów dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki ekonomii oraz przedsiębiorczości,
 • Działania w zakresie integracji społecznej,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Organizacja i realizacja szkoleń, warsztatów z zakresu rozwoju osobistego,
 • Organizacja konferencji, szkoleń upowszechniających wykorzystanie IT w biznesie,
 • Działalność charytatywna.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci środków trwałych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności Fundacji przekazanych przez Fundatora tj. wyposażenia lokalu w meble biurowe zestaw komputerowy z drukarką o łącznej wartości 800 zł. oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

  

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

 1. Władzami fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa samodzielnie każdy z członków zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2,
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek lub poręczeń powyżej 3000 (trzy tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie wszyscy członkowie zarządu

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.